Przebudowa ulic Wroniej, Inspektowej, Żyznej

ZDiTM
2009-01-09 do 2009-08-14
2003280.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Drogownictwo
600-60016-6210
Nie

Szczegółowy zakres zamówienia: - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych ( inwentaryzacja geodezyjna) , - regulacja wysokościowa urządzeń wodno - kanalizacyjna i gazowa, - wykonanie nasypów z tłucznia z regulacją podbudowy pod docelowe nawierzchnie, - wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej typu POLBRUK, - umocnienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - usunięcie kolidujących drzew, - ułożenie przepustów dla kabli oświetleniowych, roboty dodatkowe - przebudowa i budowa studni kablowych telekomunikacyjnych, przestawienie szafek energetycznych konieczna ze względu na występującą kolizję z układem drogowym, miejscowa niwelacja podbudowy i wykonanie podbudowy do rzędnej projektowej, budowa 2 szt. wpustów deszczowych celem odwodnienia nawierzchni jezdni