Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe

Wydział Inwestycji Miejskich
2011-08-04 do 2013-07-31
73725000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Biznes
zewnętrzne - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013
Tak

 

 

I. OPIS INWESTYCJI

Projekt obejmuje wykonanie kompleksowego uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa oraz połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta Szczecina.

W ramach projektu planuje się:

- opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej koniecznej do realizacji przedmiotowej inwestycji,

- uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa),

- wybudowanie dróg dojazdowych umożliwiających skomunikowanie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa z autostradą A6 oraz centrum Miasta Szczecina.

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

-  polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej,

- utworzenie warunków do lokowania inwestycji,

- zwiększenie dostępności inwestycyjnej w regionie,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Szczecina i regionu,

- wzrost ilości nowych inwestycji zlokalizowanych w regionie.

III. WARTOŚĆ INWESTYCJI


Planowana wartość inwestycji: około 73 725 000 zł.

Zadanie otrzymało  dofinansowane w ramach poddziałania 1.3.3 „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. W ramach umowy Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie w wysokości 29 999 999,99 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 0,00 PLN.

IV. HARMONOGRAM INWESTYCJI 

Przewidywany termin realizacji inwestycji: marzec 2011 rok  - marzec 2013 rok

 

V. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren Podstrefy Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec – Trzebusz i Dunikowo