Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

WIM
2012-05-16 do 2014-10-30
52400000.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Bezpieczeństwo
własne
Tak

 

I. OPIS INWESTYCJI

Inwestycja, obejmująca budowę dwujezdniowej drogi, ścieżek rowerowych i chodników oraz wydzielenie pasa pomiędzy jezdniami pod przyszłe torowisko w ciągu ul. Wkrzańskiej, stanowi drugi etap budowy tzw. Trasy Północnej, która jest jedną ze strategicznych inwestycji Gminy Miasto Szczecin i pozwoli na skomunikowanie północnej części miasta z drogą wyjazdową w kierunku Polic, a następnie projektowaną Obwodnicą Zachodnią Szczecina i przeprawą Police – Święta. Jednocześnie w ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Łącznej, na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hożej, co pozwoli usprawnić ruch pieszo – kołowy na odcinku łączącym ulice Rostocką i Bogumińską.

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • Stworzenia alternatywnych dróg łączących rejon północny ze Śródmieściem – cel zostanie osiągnięty poprzez budowę nowego odcinka ul. Wkrzańskiej (od ul. Bocianiej do ul. Łącznej). Po oddaniu do użytkowania nowej drogi, przeniesiona zostanie na nią część ruchu pieszo – kołowego, który obecnie skupia się w ciągu ulic Duńska – Krasińskiego oraz Bogumińska – Obotrycka. Budowa alternatywnego połączenia osiedli Warszewo i Żelechowa ze Śródmieściem wpłynie też na skrócenie czasu przejazdu przez północną część Szczecina oraz ograniczenie strat czasowych, związanych z tworzącymi się obecnie zatorami drogowymi.
  • Poprawy jakości istniejącej infrastruktury drogowej w północnej części Szczecina – cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę ul. Łącznej oraz istniejącej ul. Wkrzańskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rostocką do ul. Bocianiej). W ramach projektu przewiduje się przebudowę skrzyżowań wzdłuż ulicy Łącznej, co przełoży się na zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego. Planowana jest ponadto przebudowa infrastruktury podziemnej oraz sieci oświetlenia ulic, która wpłynie pozytywnie na odwodnienie drogi oraz poprawę warunków jezdnych (lepsza widoczność).
  • Zapewnienia infrastruktury towarzyszącej drogom na obszarze realizacji projektu – cel zostanie osiągnięty poprzez budowę chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż projektowanych ulic Wkrzańskiej i Łącznej, a nowo powstała infrastruktura przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przemieszczających się po tych ulicach.

 

III. WYKONAWCY

- Autor projektu budowlanego: Biuro Projektowo -  Consultingowe Proeko s.c. oraz Pracownia Projektowa Budman

- Wykonawca robót budowlanych: przewiduje się, iż w kwietniu 2012 roku podpisana zostanie umowa z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego.

VI. Dofinansowanie

Inwestycja na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 07 lutego 2012 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach poddziałania 2.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Wielkość dofinansowania wynosi ok. 27 941 900 PLN, bieżąca wartość dofinansowania pozyskana przez Urząd Miasta Szczecin: 7 351,97 PLN.