Uzbrojenie ulic na Osiedlu Pomorzany

Gmina Miasto Szczecin
2010-05-19 do 2011-04-29
2545480.00 zł
Majątkowe
Materialne
Zakończone
Mieszkania
środki własne
Nie

W ramach zadania planuje się przebudować ulicę Darniową na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bluszczową do skrzyżowania z ulicą Krzewinkową, oraz ulicę Krzewinkową w zakresie: robót drogowych, sieci wodociągowej, sieci oświetleniowej, kanalizacji deszczowej oraz usunięcia kolizji z napowietrzną linią energetyczną i kanalizacją teletechniczną.